វប្បធម៌សហគ្រាស

គំនិតសហគ្រាស៖ដើម្បីបង្កើតតម្លៃសម្រាប់អតិថិជនគឺបង្កើតតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនយើង។
ស្មារតីសហគ្រាស៖ដើម្បីក្លាយជាដៃគូរបស់អ្នក។
គោលបំណងសហគ្រាស៖គុណភាពមានសិទ្ធិជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់សង្គម ហើយគុណភាពល្អគឺជាការរួមចំណែកសម្រាប់សង្គម។
សេវាកម្មសហគ្រាស៖លើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន។